Dịch vụ mượn tài liệu về nhà

03/10/2019

Đối với Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: mượn tài liệu trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Đối với cán bộ nhân viên: mượn về nhà trong thòi gian 2 tuần.